ชื่อ - นามสกุล :นายจันทวีสุข สุภมูล
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔